Aquest mòdul analitza els diferents contextos socials  i la percepció que la societat té dels problemes i els fenòmens mitjançant la seva representació mediàtica. S’aborden problemàtiques tan actuals com la prostitució, els delictes i el sistema penal, el fet migratori, el paper de la justícia, la religió, les minories ètniques o els diferents moviments socials i la seva relació amb les qüestions de gènere.

 

1. Informació que psicopatologitza la dona  | Irina Pejó (2h)

Aproximació a la psicopatologització que els mitjans de comunicació fan de les dones, dels seus processos biològics i del fet de ser dona.  La representació informativa de les psicopatologies i la percepció social d’aquesta problemàtica. Malalties o discurs del poder? Fins on pot arribar la intervenció dels mitjans per trencar aquests rols?

2. Informació que psicopatologitza les persones LGTBI | Soraya Vega (4h)

Assignatura que reflexiona sobre la psicopatologització de les persones per la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere més enllà del binarisme i de l’heterosexualitat. Com apareixen als mitjans? Cal una redefinició dels conceptes?

3.  Sistema penal i asimetria de gènere  | Encarna Bodelón (4h)

El sistema penal i el sexisme. Gènere i delicte. Raons de la configuració sexista del sistema penal i la seva incidència en la vida de les dones. Les dones davant la justícia i la seva representació als mitjans. Les grans oblidades?

4. Retratant els homes agressors  | Arnau Roig Mora (2h)

Els homes agressors apareixen als mitjans amb visió masculina, cosa que els posiciona de manera diferent a les seves víctimes. Quines particularitats tenen aquestes representacions? Quins discursos es generen al seu voltant i com ens pot ajudar la perspectiva de gènere a visibilitzar la ideologia que s’hi amaga darrere?

Per a analitzar-ho utilitzarem diferents tractaments del maltractador als mitjans: premsa escrita, telenotícies, campanyes contra el maltractament, cinema de ficció i documental.

5. Noves masculinitats i mitjans de comunicació |  Arnau Roig (2h)

El model de masculinitat hegemònic, la MMHH. Que defineix la masculinitat? L’aprenentatge dels rols i la importància dels agents de socialització en la masculinitat tradicional. Noves formes de ser home: homes igualitaris i la paternitat activa. Els mitjans com a constructors de nous models d’identitat: les masculinitats alternatives.

6. Aproximació al fenomen de la prostitució  | Paula Arce (4h)

Aquesta assignatura pretén dotar d’eines als professionals de la comunicació per abordar el fenomen social de la prostitució des d’una perspectiva de gènere i de respecte dels drets humans. Per tal d’aconseguir-ho s’aprofundirà en els conceptes essencials  per comprendre la complexa realitat del treball sexual, el seu marc legal i les formes i condicions en que s’exerceix.

Es treballarà la comprensió conceptual per tal de distingir clarament entre diferents realitats com son l’exercici voluntari de la prostitució, la “trata”i el tràfic  d’éssers humans. També s’analitzaran de forma crítica notícies publicades als mitjans de comunicació en les quals s’aborden esdeveniments relacionats amb la prostitució i es desenvoluparan propostes de bones pràctiques professionals que evitin l’estigmatització i la criminalització tant de l’activitat com de les persones que la porten a terme.

7. Eines per una informació esportiva no androcèntrica | Natàlia Arroyo (6h)

En l’esport i, de retruc, en la informació esportiva encara s’està lluny de l’equitat de gènere, malgrat que en les últimes dues dècades ha crescut considerablement el nombre de dones que practiquen esport de manera més o menys competitiva. Però la falta de visibilitat, el desequilibri informatiu entre els èxits femenins i masculins, o l’actitud amb què els mitjans de comunicació sovint s’apropen a l’esport femení (desinformació, masclisme, discontinuïtat, paternalisme) són alguns factors que mereixen una revisió.

També reclama una reflexió l’anàlisi del paper de la dona en la gestió de la informació, darrere o davant de la càmera o el micròfon. A partir d’exemples de bones i males praxis periodístiques, s’intentaran detectar els instruments periodístics evitables i els que poden reforçar el tractament natural i professional de les informacions sobre esport i esport femení.

8. Gènere, sexualitat i diversitat funcional  | Antonio Centeno (4h)

Per canviar de manera substancial les polítiques vinculades a la diversitat funcional cal visibilitzar aquesta realitat, problematitzar-la,desnaturalitzar-la i polititzar-la. Un procés anàleg al viscut en altres lluites contra l’opressió que legitima la desigualtat social a partir de patologitzar i estigmatitzar diferències biològiques, de gènere, d’ètnia, d’identitat, d’orientació sexual…

Resulta imprescindible trencar el cercle viciós dependència-infantilització: si són naturalment dependents són com nen@s, i al revés,si les veiem com nen@s és natural que siguin dependents. Explorarem tres experiències que apunten cap al canvi de paradigma de la diversitat funcional: Yes, we fuck!, un documental sobre sexualitat i diversitat funcional, Assex, un grup d’autogestió d’assistènciasexual, i Nexes, un curt de post-porno queer-crip.

9. Cloenda

Mirant cap al futur: Un món menys desigual | Isabel Muntané (2h)